Qui chế hoạt động của trường từ năm học 2016-2017
Cập nhật 17/08/2016 Lượt xem 798

       SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG TRỊ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TR­ƯỜNG THPT CỒN TIÊN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                

           Số:   71 /QCLV-CT                               Gio Linh,, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ -BHQCLV, ngày 25 tháng 8 năm 2016   

của Hiệu trưởng trường THPT Cồn Tiên)

CHƯƠNG I. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của trường THPT Cồn Tiên: 

Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức nhà trường gồm có : Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, 10 tổ chuyên môn (Toán, Vật lý-KTCN, Hóa học, Sinh-Công nghệ,Thể dục-Quốc phòng, Tin học, Văn, Sử- GDCD,Địa, Ngoại ngữ) và 1 tổ Văn phòng.

          Điều 2. Nguyên tắc làm việc của nhà trường:

Nhà trường làm việc theo chế độ thủ trưởng, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng; đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thời phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục toàn diện học sinh theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định  của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện dân chủ theo Quyết định số 04/ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

CHƯƠNG II. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

          Điều 3. Chế độ làm việc của Hiệu trưởng: 

Hiệu trưởng là người lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của nhà trường theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được cấp trên giao, chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên về mọi hoạt động của nhà trường.

Hiệu trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn:

     - Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trường theo từng năm học;

     - Lập kế hoạch công tác của trường theo từng tuần, từng tháng, từng học kỳ và cả năm;

     - Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, phân công công tác cho cán bộ, giáo viên và nhân viên;

     - Chủ trì công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại viên chức;

     - Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công nhân, viên chức và học sinh. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

     - Theo học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên yêu cầu.

          Điều 4. Chế độ làm việc của Phó hiệu trưởng:

*Quy định chung đối với Phó hiệu trưởng:

     - Giúp việc Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các phần việc được phân công.

     - Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

     - Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

     - Tham dự các cuộc họp, hội nghị với cấp trên khi được hiệu trưởng phân công và có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng, đồng thời chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được tiếp thu. Chủ trì các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

     - Lập kế hoạch công tác theo lĩnh vực được phân công theo tuần, tháng, học kỳ và cả năm gửi Hiệu trưởng theo dõi đôn đốc.

     - Ký thay Hiệu trưởng các văn bản theo ủy quyền của Hiệu trưởng (các văn bản Phó hiệu trưởng ký thay Hiệu trưởng phải gửi báo cáo Hiệu trưởng).

* Quy định riêng với  Phó hiệu trưởng:

Trước ngày khai giảng năm học, căn cứ vào đặc điểm tình hình của trường, sau khi họp bàn bạc trong Ban giám hiệu, Hiệu trưởng phân công các mảng công việc cho  đồng chí Phó hiệu trưởng trên cơ sở tôn trọng các phần việc của từng đồng chí đã phụ trách từ năm học trước và có thể thay đổi bổ sung công việc phụ trách cho phù hợp với hoàn cảnh của trường. Căn cứ công việc được giao,  Phó hiệu trưởng lập chương trình công tác để chỉ đạo, điều hành.

Tại các kỳ họp giao ban trong BGH:  đồng chí Phó hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo (bằng văn bản) các phần việc đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện theo kế hoạch đặt ra. Tham mưu, bàn bạc cùng tập thể BGH; tư vấn cho Hiệu trưởng để quyết định chương trình, kế hoạch công tác của nhà trường đảm bảo hiệu quả và tính khả thi cao.

          Điều 5. Thư ký hội đồng sư phạm:

- Tham dự, kiểm diện, dẫn chương trình, ghi chép các biên bản của hội nghị và các hoạt động tập thể theo yêu cầu của Ban giám hiệu; có mặt trong các cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì.

- Giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ của trường.

- Giúp Ban giám hiệu soạn thảo văn bản, quyết định,… khi cần thiết.

- Tham gia, hỗ trợ các kỳ thi của trường;

- Thống kê, tập hợp số liệu phục vụ các báo cáo của trường, giúp Ban giám hiệu hoàn thiện các báo cáo theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

- Thực hiện công việc đột xuất do Hiệu trưởng phân công.

          Điều 6. Chế độ làm việc của tổ chuyên môn:

Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, và 1 tổ phó đối với tổ từ 07 giáo viên trở lên hoặc tổ ghép, chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

6.1. Tổ trưởng tổ chuyên môn thực hiện các chức năng nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ mình phụ trách;

- Hướng dẫn tổ viên xây dựng kế hoạch cá nhân, quản lý kế hoạch của nhóm chuyên môn theo phân phối chương trình và quy định của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ viên. Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng chuyên môn của các thành viên trong tổ;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với tổ viên. Tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên định kỳ theo yêu cầu của hiệu trưởng;

- Chủ trì họp tổ 2 tuần 1 lần. Hàng tháng báo cáo với Ban giám hiệu về hoạt động của tổ mình, (khi có sự việc đột xuất, báo cáo ngay với Hiệu trưởng để kịp thời xử lý).

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về các quyết định của mình đối với tổ viên.

- Duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ với giám hiệu phụ trách.

6.2. Tổ phó tổ chuyên môn có trách nhiệm( Đối với những tổ trên 07 Gv hoặc tổ ghép):

Cùng Tổ trưởng chuyên môn lãnh đạo tổ và thực hiện các chức năng của Tổ trưởng chuyên môn khi được Tổ trưởng ủy quyền.

6.3. Tổ viên các tổ chuyên môn có trách nhiệm: Thực hiện đầy đủ, đúng lịch những yêu cầu của Tổ trưởng. Việc dự giờ và dạy thay đồng nghiệp là trách nhiệm của mọi giáo viên.

          Điều  7. Chế độ làm việc của Tổ Văn phòng:

7.1. Tổ trưởng tổ Văn phòng có chức năng, nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ Văn phòng theo từng năm học;

- Hướng dẫn tổ viên xây dựng kế hoạch cá nhân, quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các thành viên trong tổ;

- Sắp xếp chấm công cho tổ viên. Chủ trì họp tổ ít nhất 1 lần/tháng. Hàng tháng báo cáo với giám hiệu phụ trách về hoạt động của tổ mình, (khi có sự việc đột xuất phải báo cáo ngay với Hiệu trưởng để kịp thời xử lý).

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với tổ viên. Tổ chức đánh giá xếp loại tổ viên định kỳ theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

7.2. Nhân viên tổ Văn phòng có trách nhiệm:

Thực hiện các phần việc được giao, ngoài ra còn phải làm kiêm nhiệm những việc đột xuất khác do Tổ trưởng hoặc Ban giám hiệu yêu cầu. Trước ngày 1/8 hàng năm, từng tổ viên lập kế hoạch công tác cá nhân cả năm (theo từng tháng) nộp cho Tổ trưởng, sau khi được Tổ trưởng và giám hiệu phụ trách tổ duyệt, kế hoạch cá nhân đó mới được thực hiện. Việc nghỉ phép năm của nhân viên văn phòng thực hiện theo Luật công chức. Trường THPT làm việc 6 ngày trong tuần do đó nhân viên văn phòng của nhà trường cũng phải làm việc đủ 6 ngày trong tuần (sắp xếp lịch đảm bảo 40 giờ làm việc).

7.3. Các chức trách của Tổ Văn phòng:

7.3.1. Văn phòng:

- Quản lý con dấu; chỉ được đóng dấu vào văn bản đã hoàn chỉnh sau khi xác định đúng chữ ký của thành viên Ban giám hiệu;

- Phụ trách văn thư, lưu trữ, chuyển - nhận công văn, vào sổ công văn (đi và đến).

- Phụ trách hồ sơ học sinh, các loại văn bằng, giấy chứng nhận liên quan đến người học;

- Quản lý Sổ điểm cái, Học bạ, Sổ đăng bộ.

- Thủ tục, hồ sơ: tuyển sinh, thuyên chuyển, thôi học;

- Cập nhật thông tin của học sinh theo phần mềm quản lý học sinh.

- Trực tiếp phụ trách phần mềm Pemic cua trường.

-  Kiêm nhiệm thêm các công việc khác theo sự phân phân công của Hiệu trưởng .

7.3.2. Thủ quỹ:

- Đáp ứng yêu cầu thu, giữ tiền mặt; nộp kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị khác theo quy định;

- Thanh toán các khoản tiền theo quy chế hiện hành của Sở và của Nhà trường.

- Phụ trách công tác văn phòng phẩm,máy photocopy, máy in nhanh, đánh máy vi tính; quản lí Sổ ghi đầu bài, Sổ cấp bằng tốt nghiệp THPT.

- Theo dõi (ghi chép vào sổ trực hàng ngày) khách đến liên hệ công tác với Ban giám hiệu và giờ giấc làm việc của nhân viên văn phòng.

- Kiêm nhiệm thêm một số công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

7.3.3. Kế toán:

- Làm lương và các khoản phụ cấp đúng kỳ hạn để trả người lao động. Sắp xếp thu học phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

- Cân đối nguồn thu và chi, dự toán thu chi hàng tháng, hàng quý và cả năm trình Hiệu trưởng duyệt;

- Báo cáo thu chi, quyết toán ngân sách, ngoài ngân sách hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu;

- Giúp Hiệu trưởng quản lý Hồ sơ cán bộ, hồ sơ diễn biến lương của cán bộ, viên chức nhà trường. Là thư ký Ban lương của trường.

- Giúp Hiệu trưởng quản lí hồ sơ về tài sản của nhà trường và thực hiện tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm theo qui định.

- Kiêm nhiệm thêm một số công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

7.3.4. Bảo vệ cơ quan:

- Bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự và an toàn trường học;

- Bảo vệ và giữ gìn cơ sở vật chất của nhà trường và ghi chép đầy đủ chi tiết vào sổ trực bảo vệ;

- Chủ động phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc  có liên quan đến học sinh và báo cáo ngay với giám hiệu trực hoặc Đoàn trường để xử lý tình huống;

- Duy trì hiệu lệnh trống phục vụ giảng dạy và học tập, kiểm soát chặt chẽ học sinh ra vào cổng trường, kiểm tra và hướng dẫn chu đáo đối với khách tới liên hệ công tác.

- Cùng với Đoàn trường hướng dẫn, theo dõi công tác trực nhật, trực tuần của các lớp.

7.3.5. Cán bộ phụ trách Y tế:

- Chăm lo sức khỏe ban đầu, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đảm bảo trong tủ thuốc y tế thường xuyên có đủ cơ số thuốc tối thiểu để sơ cứu bệnh nhân. Chủ động đưa ngay người bệnh đi cấp cứu khi họ gặp nguy hiểm;

- Quán xuyến công tác vệ sinh học đường,  chủ động đề xuất (với giám hiệu phụ trách và tổ trưởng tổ văn phòng) các công việc liên quan đến công tác y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khám sức khỏe định kỳ cho giáo viên và học sinh. Quản lý sổ sức khỏe của học sinh, giúp Hiệu trưởng giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm.

7.3.6. Thư viện:

- Phục vụ giáo viên và học sinh trong việc mượn sách, báo, tạp chí tham khảo, sách giáo khoa thường xuyên trong ngày và có lịch cụ thể được giám hiệu phụ trách duyệt mới thực hiện;

- Nhận và chuyển các loại báo viết hàng ngày đến các đối tượng quy định của trường.

- Lập kế hoạch bổ sung, bảo quản sách theo từng quý;

- Định kỳ tổ chức giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh theo quy định của Sở và hướng dẫn của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

- Quản lý máy tính tại phòng đọc, hướng dẫn học sinh truy cập Internet tại phòng đọc chỉ nhằm mục đích phục vụ học tập.

- Kiêm nhiệm thêm một số công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

7.3.7. Thiết bị:

- Phối hợp với GV được phân công công tác thực hành của các môn chuẩn bị trước thí nghiệm giúp giáo viên triển khai giờ dạy có dùng thí nghiệm (giáo viên phải đăng ký trước 3 ngày làm việc với nhân viên thiết bị);

- Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị do mình phụ trách, kịp thời báo cáo với Tổ trưởng chuyên môn (những thiết bị liên quan đến tổ chuyên môn đó) và Hiệu trưởng về tình hình thiết bị đã, đang và sẽ sử dụng. Tham mưu cho tổ chuyên môn và Ban giám hiệu để kịp thời bổ sung hóa chất, thay thế hoặc sửa chữa thiết bị phục vụ dạy học.

- Định kỳ họp với các tổ chuyên môn: Lý-KTCN, Hóa, Sinh-CN,TD-QP, Tin học để thông báo các thiết bị thí nghiệm đang sử dụng nhằm khuyến khích giáo viên dạy học có thiết bị thí nghiệm.

          Điều 8. Chế độ làm việc của giáo viên và  Bí thư Đoàn

8.1. Chế độ làm việc của giáo viên bộ môn:

- Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá học sinh, vào sổ điểm, ghi học bạ, theo đúng quy định; ra vào lớp theo hiệu lệnh trống, không tùy tiện bỏ giờ dạy; tham gia quản lý học sinh trong các hoạt động tập thể khi được phân công; tham gia các hoạt động của tổ nhóm chuyên môn.

- Rèn luyện đạo đức nhà giáo, tích cực tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm; tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

- Thực hiện sự phân công của tổ trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách và hiệu trưởng trong công tác chuyên môn. Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp dạy để giáo dục toàn diện học sinh.

- Giữ gìn phẩm chất danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh. Tôn trọng đồng nghiệp, đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

8.2. Giáo viên chủ nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ như của giáo viên bộ môn;

- Tìm hiểu và nắm vững từng học sinh trong lớp chủ nhiệm để có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp với tập thể lớp và học sinh.

- Liên hệ, cộng tác chặt chẽ với cha mẹ học sinh, chủ động phối hợp với giáo viên bộ môn, văn phòng nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan để giáo dục toàn diện học sinh.

- Nhận xét, đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh hàng tháng, cuối học kỳ và cuối năm. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật học sinh; lập danh sách học sinh lưu ban, thi lại, rèn luyện trong hè, hoàn thiện sổ điểm lớp và học bạ của học sinh theo quy định của trường.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo với giám hiệu phụ trách về tình hình lớp, học sinh cá biệt( Trước ngày 25 hàng tháng).

- Chủ trì Hội nghị cha mẹ học sinh của lớp theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

8.3. Bí thư Đoàn:

- Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, chính quyền nhà trường về công tác Đoàn phong trào thanh niên trường học.

- Tổ chức các hoạt động của Đoàn ở nhà trường và tham gia các hoạt động của địa phương nơi trường đóng cũng như các yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.

- Hướng dẫn, tổ chức cho các Chi Đoàn hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường. Chủ trì công tác thi đua của các tập thể lớp, chi đoàn học sinh thông qua việc thực hiện nề nếp trường học, góp phần quan trọng xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Triển khai các hoạt động rèn luyện của Đoàn viên, thanh niên trong nhà trường, các hoạt động tập thể, ngoại khóa và các trò chơi dân gian cho học sinh.

- Phụ trách công tác quản lí nề nếp, vệ sinh và trực tuần của học sinh.

- Chỉ đạo lớp trực tuần chuẩn bị CSVC và tập trung học sinh trong các hoạt động tập thể của trường.

          Điều 9. Quy định về hành vi, ứng xử và trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh, có ý thức bảo vệ tài sản của trường, thực hành tiết kiệm , chống lãng phí, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tắt quạt trước khi ra khỏi phòng làm việc.

- Trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được có các hành vi sau đây:

     + Xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm thân thể của đồng nghiệp, học sinh và người khác.

     + Gian lận trong: kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh.

     + Xuyên tạc nội dung giáo dục.

     + Phân biệt đối xử với học sinh.

     + Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

     + Hút thuốc lá, uống rượu bia, sử dụng điện thoại khi đang dạy học hoặc tham gia các hoạt động giáo dục ở trường học.

- Ngoài những quy định trên; mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải thực hiện các quy định khác của Luật công chức.

CHƯƠNG III

CÁC MỐI QUAN HỆ VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP

          Điều 10. Quan hệ với chi bộ Đảng trong nhà trường

        Chấp hành sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính quyền của nhà trường theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện; Đảng lãnh đạo nhà trường và các tổ chức Đoàn thể trong trường bằng quan điểm, chủ trương, nghị quyết.

          Điều 11. Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường

          Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường là quan hệ phối hợp và liên tịch.

          Phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn bộ các hoạt động giáo dục của nhà trường.

          Liên tịch trên cơ sở dự thảo các chương trình, kế hoạch đề ra tiến hành thảo luận, đóng góp bổ sung hoàn thiện để đi đến thống nhất các nội dung hoạt động của nhà trường.

          Thành phần trong hội nghị liên tịch của trường bao gồm: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên. Liên tịch mở rộng có thêm Trưởng ban thanh tra nhân dân và các Tổ trưởng.

Điều 12. Quan hệ với lãnh đạo cấp trên, với chính quyền địa phương và với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

   Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, của Thường trực huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện và của các cơ quan quản lý cấp trên về tất cả các mặt công tác của nhà trường; chủ động báo cáo đề xuất để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến nhà trường.

          Chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục các cấp, với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội; đồng thời huy động các ngồn lực để hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường.

          Phối hợp tốt với Công an huyện, trạm công an miền Tây và công an các xã trên địa bàn có học sinh theo học tại trường để làm tốt công tác an nin học đường.

          Điều 13. Chế độ hội họp

          - Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm 01 lần vào đầu năm học.

          - Hội đồng trường 06 tháng họp 01 lần.

          - Hội đồng sư phạm họp 01 lần 01 tháng và có thể họp đột xuất khi có các công việc cần thiết.

          - Các tổ chuyên môn 02 lần/1 tháng.

           - Hội nghị liên tịch 03 tháng họp 01 lần và họp đột xuất khi cần thiết.

          - Hội đồng thi đua khen thưởng họp cuối học kỳ I và cuối năm học.

          - Giao ban công tác chuyên môn 1 tháng/1 lần ( Vào sáng thứ 3).

          Các cuộc họp để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết hoặc họp để giải quyết những công việc cấp bách của trường thì không nằm trong quy định điều này.

          Điều 14. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân

          1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

          - Không tiếp nhận hoặc giải quyết đơn thư nặc danh, đơn thư không có địa chỉ rõ ràng.

          - Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo qua phản ánh công khai trong cuộc họp.

          - Trực tiếp gặp người đứng đầu để yêu cầu giải quyết.

          - Đề nghị Công đoàn tổ chức đối thoại

          - Gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Ban thanh tra nhân dân của trường.

          2. Tiếp công dân:

          - Địa điểm tiếp công dân tại phòng hội đồng nhà trường.

          - Người tiếp công dân là BGH trường chính theo lịch trực hàng tuần.

          - Không tự ý giải quyết các trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền.

          -  Ghi đầy đủ thông tin, tình hình, kết quả tiếp công dân vào sổ tiếp công dân theo quy định.

CHƯƠNG IV.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 15. Quy chế này được thông qua tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và có hiệu lực từ ngày ký. Những điều không nêu trong Quy chế này thì thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. Mọi thành viên trong tập thể sư phạm trường THPT Cồn Tiên đều có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, các tổ công tác có trách nhiệm phản ánh với Ban giám hiệu để kịp thời thay đổi, bổ sung cho phù hợp.

 Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG  

- Sở GD&ĐT(báo cáo);                                      

- BGH,Các TCM,CBGV-NV;

- Thông báo trên website trường;                                                                    

- Lưu VP.

                                                                                         

                                                                                           Nguyễn Văn Học

 

 

  

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ­ỜNG THPT CỒN TIÊN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 70/QĐ -BHQCLV                                 

                         Gio Linh, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế làm việc của trư­ờng THPT Cồn Tiên- Quảng Trị

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỒN TIÊN

 

          Căn cứ thông tư số 12/2011QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trư­ờng trung học phổ thông và trư­ờng phổ thông có nhiều cấp học;

          Căn cứ các qui định của ngành ;

          Xét điều kiện của trường THPT Cồn Tiên,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của tr­ường THPT Cồn Tiên tỉnh Quảng Trị.

 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy chế làm việc của trường THPT Cồn Tiên trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Cán bộ, viên chức của nhà trư­ờng căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG   

- Sở GD&ĐT(báo cáo);                                      

- BGH,Các TCM, CBGV-NV;

- Thông báo trên website trường;                                                                    

- Lưu VP.

                                                                                          

                                                                                           Nguyễn Văn Học

                                                                     

 

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                             

Các tin khác
Kế hoạch hè 2018 (Ngày cập nhật: 15/05/2018)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 44
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp