Phân công nhiệm vụ BGH năm học 2016-2017
Cập nhật 17/08/2016 Lượt xem 699

    SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                   Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                             

        Số:   66   /QĐ-PCNVBGH                             

                                                                      Gio Linh , ngày 16 tháng 8 năm 2016                                                                    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ

các thành viên trong Ban giám hiệu năm học 2016-2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN    

          Căn cứ thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

          Căn cứ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác của các thành viên Ban Giám hiệu nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý trường THPT Cồn Tiên năm học 2016-2017 cho các thành viên Ban Giám hiệu và ban hành nguyên tắc làm việc trong BGH(có văn bản kèm theo).

   Điều 2. Các tổ chuyên môn; các giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chấp hành sự quản lý điều hành của các thành viên trong Ban Giám hiệu theo các lĩnh vực được phân công trên.

   Điều 3.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng các tổ chuyên môn, văn phòng, các cá nhân có tên tại điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT(báo cáo);                                      

- BGH,Các TCM;

- Thông báo trên website trường;                                                                    

- Lưu VP.

                                                                                          

                                                                                               NGUYỄN VĂN HỌC

 

   SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                   Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                                                             

       Số:  67   /QĐ-PCNVBGH                               

                                                                      Gio Linh , ngày 16 tháng 8 năm 2016                                                                   

 

QUY ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của Ban giám hiệu trường THPT Cồn Tiên năm học 2016-2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   66   /QĐ-PCNVBGH ngày  16/8/2016 của Hiệu trưởng Trường THPT Cồn Tiên)

A- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU

I. Đ/c Nguyễn Văn Học - Hiệu trưởng : Phụ trách các lĩnh vực:

1.1. Phụ trách chung các lĩnh vực của trường; Trực tiếp ký duyệt kế hoạch  liên quan đến hoạt động của nhà trường; các văn bản gửi các cấp, các ngành và các văn bản khác liên quan đến hoạt động  nhà trường. Chủ trì và điều hành các hoạt động của nhà trường.

1.2. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ:

+Quản lý cán bộ viên chức:

- Tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, nhân viên;

- Phân công nhiệm vụ, đánh giá cán bộ, viên chức;

- Đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý;

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ hành chính, các ban chức năng nhà trường theo Điều lệ qui định;

+ Quản lý học sinh:

- Quản lý toàn diện học sinh;

- Chuyển trường đến, chuyển trường đi;

1.3.  Phụ trách công tác tài chính – Kế hoạch:

- Chủ tài khoản thứ nhất: Thu chi ngân sách và ngoài ngân sách;

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và phát triển nhà trường.

1.4. Phụ trách công tác quản lí và phân công lao động.

1.5.  Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Chủ tịch hội đồng TĐKT; Xây dựng các nội quy, quy chế cơ quan.

1.6.  Phụ trách công tác Y tế học đường.

1.7.  Phụ trách công tác Xây dựng trường chuẩn quốc gia.

1.8.  Phụ trách lĩnh vực CNTT, trang thông tin điện tử (Website) nhà trường.

1.9.  Phụ trách Ban tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh.

1.10. Quản lý cơ sở vật chất:

- Tài sản, trang thiết bị dạy học;

- Thư viện.

1.11 Phụ trách các loại Hồ sơ theo quy định: Hồ sơ trường; Hồ sơ học sinh; Hồ sơ  quản lí CB-GV-CNV.

1.12. Phụ trách công tác tự đánh giá, xếp loại CBGV-NV hàng năm.

1.13. Phụ trách trực công tác quản lí và chào cờ khối sáng.

II-Đ/c Hoàng Công Linh : Phó hiệu trưởng – Phụ trách các lĩnh vực:

2.1. Chuyên môn: Quản lí toàn diện hoạt động chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn, TKB; Thực hiện chương trình giáo dục;

- Học sinh giỏi, Giáo viên dạy giỏi;

- Dạy thêm, học thêm;

- Phụ trách công tác thanh tra nội bộ.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV, sổ điểm , sổ đầu bài.

- Các hoạt động chuyên môn khác.

- Cùng với Hiệu trưởng phụ trách trang thông tin điện tử (Website) nhà trường.

2.2. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

- Công tác kiểm tra học kỳ, đánh giá học sinh;

- Công tác đánh giá cơ sở giáo dục.

2.3. Phụ trách cuộc vận động: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Mỗi Thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác của ngành và địa phương.

2.4. Công tác phong trào:

-  Phó chủ tịch thường trực công tác thi đua ;

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT …

- Phụ trách xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực: Lao động, Văn nghệ, TDTT, GDNGLL.

2.5. - Phụ trách công tác pháp chế trong trường học, phối hợp đảm bảo ANTT, BVNN, ATGT, VSATTP, phòng chống dịch bệnh.

2.6. Phụ trách quản lí nề nếp dạy và học.

2.7. Phụ trách công tác báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng năm theo qui định của các cấp.

2.8. Chỉ đạo và kiểm tra công tác PEMIC.

1.9. Phụ trách trực công tác quản lí và chào cờ khối chiều.

2.10. Thực hiện các hoạt động và công việc phát sinh khác do Hiệu trưởng phân công.

B- NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG BAN GIÁM HIỆU

I- Nguyên tắc chung

- Vị trí, chức năng từng thành viên Ban giám hiệu; hoạt động của Ban giám hiệu nhà trường tuân theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các qui định khác của Pháp luật qui định;

- Việc quản lý, điều hành trong Ban giám hiệu đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ trách nhiệm, cá nhân phụ trách; chế độ thủ trưởng trong đơn vị và tuân theo đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước;

- Nội dung công tác hàng tháng, hàng tuần được các thành viên BGH đề xuất bằng văn bản, thảo luận dân chủ thông qua kì họp giao ban thường kỳ( Vào 13h30 thứ 6 hàng tuần giữa BGH- Đoàn trường tại phòng họp hội đồng) hoặc hội ý đột xuất; giúp cho Hiệu trưởng ban hành kế hoạch phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường;

II- Nguyên tắc làm việc, trách nhiệm của các thành viên BHG

1-  Phó hiệu trưởng:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao theo phân công trong BGH;

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành phần việc khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao hoặc ủy quyền.

2- Hiệu trưởng:

- Là người đại diện theo Pháp luật của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT Quảng Trị và địa phương về mọi hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo phân công trong BGH;

- Trực tiếp điều hành và giải quyết phần việc được giao cho các phó hiệu trưởng khi các phó hiệu trưởng đi vắng hoặc để ách tắc trì trệ công việc thuộc nhiệm vụ đã được phân công ./.

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG  

- Sở GD&ĐT(báo cáo);                                      

- BGH,Các TCM;

- Thông báo trên Wesite trường;                                                                    

- Lưu VP.

                                                                                         

                                                                                        NGUYỄN VĂN HỌC

 

 

Các tin khác
Kế hoạch hè 2018 (Ngày cập nhật: 15/05/2018)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 39
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp