QĐ thanh lap tu ve truong nam 2016
Cập nhật 02/02/2016 Lượt xem 1079

    SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                                     Độc lập- Tự do - Hạnh phúc                                              

          Số: 14     /QĐ-TV

                                                                      Gio Linh, Ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập lực lượng tự vệ năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN

 

          Căn cứ Luật DQTV số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

          Căn cứ vào kế hoạch số 17/BCH-TM ngày 14/01/2016 về việc tổ chức xây dựng lực lượng DQTV năm 2016 của Ban CHQS huyện Gio Linh;

          Căn cứ vào Điều lệ trường THPT ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TTBGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ  Giáo Dục & Đào Tạo;

           Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

     Điều 1. Thành lập lực lượng tự vệ năm 2016  của trường THPT Cồn Tiên gồm các ông(bà) có tên sau: ( Có danh sách kèm theo)

    Điều 2. Các ông ( bà) có tên trên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai công tác DQTV tại trường THPT Cồn Tiên theo Luật DQTV số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 .

Kinh phí hoạt động của tổ tự vệ được chi từ ngân sách theo qui định.

    Điều 3.  Các ông (bà) có tên tại Điều 1, văn phòng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                              

Nơi nhận:                                                                               Hiệu trưởng

- Ban CHQS Huyện Gio Linh;                                               

- Sở GD&ĐT;

- Như  điều 1;

- Lưu VP.           

                                                                                             Nguyễn Văn Học

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ TỰ VỆ TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN NĂM 2016

( Kèm theo QĐ số 14  /QĐ-TV ngày 02/02/2016)

 

TT

Họ và tên

Sinh năm

Chức vụ

Chính quyền

DQTV

1

Hoàng Công Linh

1980

P. Hiệu trưởng

TVT

2

Phan Thanh Long

1982

Giáo viên

C. sỹ

3

 Nguyễn Tiến Khoa

1990

Giáo viên

C. sỹ

4

Đinh Mậu Quân

1983

Giáo viên

C. sỹ

5

Phạm Thành Nhơn

1985

Giáo viên

C. sỹ

                        

( Danh sách tổ tự vệ gồm 05 thành viên)

 

                                                           

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BAN CHQS GIO LINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                       Độc lập- Tự do - Hạnh phúc                                              

          Số:      /QĐ-TV

                                                                       Gio Linh, Ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

DANH SÁCH

Lực lượng tự vệ năm 2016 của Trường THPT Cồn Tiên

 

TT

Họ và tên

Sinh Năm

Chức vụ

Dân tộc/T. Giáo

Trình Độ

Chất lượng chính trị

 Quê quán

Chính quyền

DQTV

Đoàn

Đảng

TNXP

1

Hoàng Công Linh

1980

P. Hiệu trưởng

TVT

k/k

ĐH

 

X

 

Triệu  Tài- Triệu Phong- Quảng Trị

2

Phan Thanh

Long

1982

GV

C.Sỹ

k/k

DH

X

 

 

 Hải Thành- Hải Lăng- Quảng Trị

3

Phạm Thành Nhơn

1985

GV

C. sỹ

k/k

ĐH

 

X

 

Triệu Tài- Triệu Phong- Quảng Trị

4

Đinh Mậu Quân

1983

Giáo viên

C. sỹ

k/k

ĐH

X

 

 

Hưng Thủy- Lệ Thủy- Quảng Bình

5

Nguyễn Tiến Khoa

1990

Giáo viên

C. sỹ

k/k

ĐH

 

X

 

Triệu Tài- Triệu Phong- Quảng Trị

                       

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                             NGUYỄN VĂN HỌC

Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 101
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp