Quyet dinh thanh lap ban kiem ke tai san năm 2015
Cập nhật 02/02/2016 Lượt xem 1233

   

SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN                    Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
  Số: 13  /QĐ-KKTS                                     

                                                                      Gio Linh , ngày 04  tháng 02 năm 2016                                                                    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban kiểm kê tài sản năm học 2015-2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN

 

           Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định tại điều 19, Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 /3/2011  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ vào kế hoạch , nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Cồn Tiên;

           Xét năng lực cán bộ , giáo viên, nhân viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

    Điều 1. Thành lập ban kiểm kê tài sản và TBDH của trường THPT Cồn Tiên   năm học 2015-2016 gồm các ông(bà) có tên sau: ( có danh sách kèm theo).

   Điều 2. Các ông ( bà) có tên trên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu thiết bị dạy học, tài sản của nhà trường với danh mục tối thiểu do bộ qui định đối với cấp học THPT và lập hồ sơ kiểm kê theo qui định .

 Thời gian làm viêc:  Từ 7 h ngày 16 tháng 2 năm 2016 cho đến ngày 26 tháng 02 năm 2016.

 Địa điểm : Tại trường THPT Cồn Tiên.

 Kinh phí chi trả: Thực hiện theo qui chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, bộ phận tài vụ và các bộ phân liên quan  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT(báo cáo);

- Như điều 1;

- Thông báo tại bảng kế hoạch;  Triển khai

- Đăng tải trên Website trường;                                                                    

- Lưu VT, Thiết bị.

                                                                                         

                                                                                                NGUYỄN VĂN HỌC

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

TRONG BAN KIỂM TRA TÀI SẢN VÀ TBDH PHỤC VỤ CÔNG TÁC BÀN GIAO CBQL NĂM 2015-2016

( Kèm theo Quyết định số 13    /QĐ-KKTS ngày 04/02/2016)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trách nhiệm được giao

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Học

Hiệu trưởng-

 Trưởng ban

 

2

 Hoàng Công Linh

P. Hiệu trưởng

Phó ban trực

 

3

Trần Thị  Lan

Nhân viên hợp đồng phụ trách công tác thiết bị.

Ban viên ; phụ trách phối hợp kiểm tra chung tài sản – TBDH .

 

4

Nguyễn Đăng Sinh

CTCĐ- TTCM

Ban viên; phụ trách kiểm tra TBDH môn Ngoại ngữ và tài sản chung của trường.

 

5

Trương Quang Cường

Trưởng ban thanh tra-TTCM

Ban viên; phụ trách kiểm tra TBDH môn TD.

 

6

Đinh Mậu Quân

Giáo viên

Ban viên; phụ trách kiểm tra TBDH môn GDPQ.

 

7

Lê Cảnh Thành

TTCM

Ban viên; phụ trách kiểm tra TBDH môn Tin học.

 

8

Nguyễn Hữu Thọ

TTCM

Ban viên; phụ trách kiểm tra TBDH môn Hóa học.

 

9

 Hồ Thị Thủy Tiên

 TTCM

Ban viên; phụ trách kiểm tra TBDH môn Sinh học.

 

10

Nguyễn Viết Hữu

TTCM

Ban viên; phụ trách kiểm tra TBDH môn Vật lý.

 

11

Nguyễn Thị Như

Giáo viên

Ban viên; phụ trách kiểm tra TBDH môn Vật lý.

 

12

Lê Thị Hằng

Nhân viên thư viện

Ban viên; phụ trách kiểm tra thư viện- phòng bản đồ.

 

13

Lê Thị Gái

Kế toán

Ban viên; phụ trách kiểm tra tài sản chung và công tác tài chính.

 

14

Trần Vĩnh Phong

Tổ trưởng tổ hành chính

Ban viên; phụ trách kiểm tra tài sản chung.

 

                              ( Danh sách gồm có 14 người)

 

                                                                                                

Các tin khác
Dự thảo qui chế thi đua năm học 2016-2017 (Ngày cập nhật: 22/08/2016)
QĐ thanh lap tu ve truong nam 2016 (Ngày cập nhật: 02/02/2016)
Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 77
Tổng truy cập : 0

Video

  • Bài hát "Cồn Tiên ngôi trường mếm yêu"

    Xem tiếp